179 N Main Street &
199 N Main Street

Logan, UT 84321

(435) 755-1850